Xarxa d'Inclusió Social

Xarxa que treballa per evitar al màxim les situacions d’exclusió social de les persones residents al municipi, formada per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, l’Assemblea Local de la Creu Roja de Vilassar de Mar, Càritas Parroquial Sant Joan de Vilassar, Església Evangèlica de Vilassar de Mar i Fundació Casal de Curació.

 • Objectius

Té com a objectius analitzar conjuntament la situació del municipi des de la perspectiva de la inclusió social, proposar mesures per millorar la inclusió i la cohesió social al municipi, compartir el coneixement dels serveis i entitats que treballen en l’àmbit de la inclusió social i executar, seguir i avaluar conjuntament aquelles mesures que es determinin en el sí de la Xarxa.

 • Òrgans que el formen
  • Plenari - Membres (Anual)
   • Alcalde/essa
   • Regidor/a de Serveis Socials
   • Un/a representant de cada grup municipal
   • Cap de l’Àrea de Serveis Personals
   • Cap de la Unitat de Serveis Socials
   • Un/a representant de les entitats i organitzacions que formin part de la Xarxa
  • Plenari - Funcions
   • Aprovació del diagnòstic, línies estratègiques, objectius i accions del Pla de Treball anual
   • Ratificació de l’organització interna de la Xarxa (entitats que en formen part i espais de treball)
   • Aprovació de declaracions i posicionaments proposats pel Grup Motor
   • Elevació dels acords a l’òrgan municipal que correspongui i a les juntes de les diferents entitats 
  • Grup Motor - Membres (trimestral o quadrimestral)
   • Regidor/a de Serveis Socials
   • Cap de la Unitat de Serveis Socials
   • Dues persones en representació del personal de Serveis Socials
   • Coordinadors/es de cada grup de treball
  • Grup Motor - Funcions
   • Elaboració del diagnòstic, línies estratègiques i objectius de la Xarxa, així com la seva revisió anual.
   • Elaboració d’una proposta organitzativa que posteriorment serà ratificada pel Plenari.
   • Plantejament de declaracions i/o posicionaments quan sigui necessari i que posteriorment seran ratificats pel Plenari.
   • Obtenció sistemàtica i contínua d'informació sobre el funcionament del Pla de Treball de la Xarxa.
   • Revisió del grau de compliment de les accions previstes amb la cobertura prevista i amb una gestió eficient dels recursos.
   • Seguiment del funcionament dels grups de treball.
   • Detectar possibles solapaments i valorar sinèrgies entre les actuacions i grups de treball.
   • Tractament de les urgències que puguin sorgir
  • Grups de treball - Membres (flexible)
   • Agents municipals involucrats en el desplegament de les accions representants de les entitats involucrades en el desplegament de les accions  
  • Grups de treball - Funcions
   • Definició dels objectius operatius del centre d’interès
   • Definició concreta de les accions a desenvolupar.
   • Desenvolupament de les accions.
   • Revisió periòdica de la diagnosi nodrint-la de noves dades i reflexions.
   • Elaborar la memòria de les accions
  • Oficina tècnica - Membres
   • L’equip tècnic de Serveis Socials, sota la coordinació del/de la cap de la Unitat de Serveis Socials
  • Oficina tècnica - Funcions
   • Realització de convocatòries de les reunions.
   • Dinamització de les sessions dels diferents espais de participació.
   • Elaboració de materials de suport per les reunions (redacció del pla, fitxes, plantilles de seguiment,...)
   • Gestió del pressupost (informes de despesa, recerca de pressupostos…).
   • Redacció de les actes de les sessions.
   • Recull i sistematització de la informació de base per l’elaboració de diagnosi, seguiment i avaluació.
   • Referència per al personal tècnic i entitats integrant de la Xarxa.
   • Elaboració de memòries
 • Persona de contacte: Diana Gàlvez Rius, tl. 937542400, extensió 2410, galvezrd@vilassardemar.cat
 • Any de creació: 2015

REGLAMENT

ACTES