Sol·licitud de subvenció per obres de rehabilitació i/o millora d’habitatges per destinar-los a lloguer a través de la borsa de mediació de l’Oficina d’habitatge

Habitatge
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Sol·licitud de subvenció del 50% de l’import de les obres de rehabilitació i/o millora d’habitatges desocupats, que es destinin a lloguer social a través de la borsa de mediació de l’Oficina d’habitatge, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel ple de l’ajuntament de Vilassar de Mar en sessió de data 17 de novembre de 2022.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques propietaris/es d’un habitatge ubicat a Vilassar de Mar, no havent-hi cap causa física ni jurídica que impedeixi el seu arrendament.

No podran sol·licitar la subvenció: les entitats financeres, empreses constructores o agències immobiliàries propietàries d’un o varis habitatges.

Requisits previs
 1. Ha de ser un habitatge de nova incorporació a la borsa de mediació i amb la condició de què porti almenys 6 mesos sense que hagi estat arrendat per part del seu propietari/a.
 2. Que s’hi hagin dut a terme obres de les descrites com a subvencionables, durant l’any 2022 .
 3. Una vegada l’habitatge estigui reformat caldrà posar-lo en lloguer a través de la Borsa de mediació  de l’Oficina d’Habitatge, durant un termini mínim  de 5 anys, en el cas de que la propietat sigui persona física i, de 7 anys en el cas que la propietat sigui persona jurídica.
 4. Caldrà que l’habitatge disposi de la Cèdula d’Habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica.
 5. L’habitatge no ha tenir cap expedient disciplinari urbanístic i/o de conservació.
 6. La persona beneficiària no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiaria de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. La persona beneficiària ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
Temps de tramitació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, de  tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci administratiu

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària
 1. DNI de la persona sol·licitant, en el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, caldrà aportar NIE, passaport o document que legalment el substitueixi En el cas de persones jurídiques, original de l’escriptura de constitució i dels estatuts i original del document acreditatiu dels poders del representat de l’entitat que signa la sol·licitud.
 2. Documentació acreditativa de la titularitat de la finca (escriptura de propietat i nota simple del Registre de la Propietat).
 3. Factura/es de les obres realitzades per a l’adequació de l’habitatge, que s’ajustin a les tipologies descrites i comprovant del seu pagament.
 4. Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de la subvenció.
 5. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. En tot cas la suma dels imports de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no pot superior al cost total de l’actuació subvencionada
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

​​​​​​Cal que empleneu la sol·licitud tipus i l'adjunteu junt amb la documentació necessària al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases generals reguladores per a l'atorgament de la “Subvenció obres de rehabilitación i/o millora d’habitatges per destinar-los a lloguer a través de la borsa de mediació de l’Oficina d’habitatge”.
 • Acord de la Junta de Govern Local del 12 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma i/o millora per a destinar-los a la borsa d’habitatges de lloguer assequible normativa del silenci administratiu:
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.