Projecte d'adequació de l'espai urbà per al desenvolupament de la xarxa ciclable de Vilassar de Mar

Descripció: actuació d’adaptació al canvi climàtic que facilitarà la mobilitat activa adequant les vies i l’espai urbà. L’actuació proposada es divideix en tres inversions/contractes, que es detallen a continuació:

1. Inversió de carrils bici, aparcament per a bicicletes i actuacions de pintura sobre zones 20 i 30:

En el marc del Pla Director de la Bicicleta de Vilassar de Mar s'han incorporat diferents accions per millorar les condicions de mobilitat en bicicleta al nucli urbà, augmentant així la seguretat viària dels desplaçaments en bicicleta i fomentant una mobilitat més sostenible. En aquest sentit, la present actuació té com a objectiu actualitzar i implantar nous trams de carril bici a l'avinguda Carles III i al carrer Santa Eulàlia així com implantar zones 30/20 a diferents eixos estratègics de la xarxa viària del municipi juntament amb la instal·lació de nous punts d’aparcament per a bicicletes.

 • Carril bici Carles III: aquest carril bici bidireccional segregat pretén donar continuïtat a la vorera bici de l'avinguda Lluís Companys i facilitar la connectivitat amb la proposta de l'avinguda Montevideo i de l'avinguda Eduard Ferrés, creant un gran eix transversal est-oest de comunicació de tot el municipi. Per fer aquest carril bici s'elimina un cordó d'aparcament i es redueix l'amplada del carril de circulació. D'aquesta manera s'aconsegueix un carril bici bidireccional d'1,2+1,2m en tot el recorregut completament lliure d'obstacles.
 • Carril bici Santa Eulàlia: per executar aquest carril bici segregat s'elimina un dels sentits de circulació des de la Ronda Vilassar fins al carrer de Sant Artur i es suprimeixen algunes places d'aparcament. D'aquesta manera s'aconsegueix un carril bici bidireccional de 1,2+1,2m totalment lliure d'obstacles.
 • Via compartida zona 30: en aquestes vies de cohabitació de la xarxa secundària, s'ha previst la senyalització vertical reglamentària de zona 30 i la senyalització horitzontal de catifa vermella amb pictograma de la bicicleta i un 30 per recordar la velocitat màxima. S'han previst recordatoris en format sharrow per informar el ciclista que pot circular pel mig de la calçada i alhora recordar el conductor de vehicle privat motoritzat que per aquesta via la bicicleta té prioritat.
 • Via compartida zona 20: es tracta de carrers de la xarxa veïnal pels quals la bicicleta ha de poder circular compartint calçada amb el vehicle privat motoritzat a una velocitat màxima de 20 km/h, ja sigui perquè la proposta és una plataforma única o perquè la senyalització vertical així ho indica.
 • Instal·lació de 12 nous aparcaments per a bicicletes: aquests aparcaments estan ubicats en punts pels quals passen els itineraris pedalables existents i per on passaran els itineraris pedalables proposats, i donen accés a punts generadors de desplaçaments. Amb la instal·lació d'aquests aparcaments, es garanteix que l'usuari de la bicicleta aparca còmodament als seus desplaçaments quotidians. També s'assegura la disponibilitat d'espai per a possibles ampliacions si fossin necessàries. Els aparcabicicletes són tipus universal (U invertida), que permeten doble ancoratge, sistema que garanteix la seguretat de les bicicletes.

2. Plataforma única al carrer Mont entre la N-II i Colom

El carrer Mont acumulava un important trànsit rodat a causa de la seva ubicació i configuració, ja que connecta la Nacional II amb el nucli urbà de Vilassar de Mar. Les voreres en aquest carrer tenien una amplada lliure de pas de 60 cm a molts dels seus trams. L'objecte de l'actuació ha estat reurbanitzar el carrer Mont, entre la intersecció del carrer Colom i la N-II, canviant la secció a plataforma única amb l'objectiu de pacificar el trànsit i prioritzar la mobilitat en bicicleta i a peu. L'execució del projecte ha permès ampliar la zona de prioritat per a bicicletes i vianants, reduint la secció prioritària per a vehicles i eliminant-ne les zones d'aparcament.

3. Plataforma única a l'avinguda Montevideo

L'avinguda Montevideo és un dels principals eixos comercials de Vilassar de Mar. S'hi troben tres centres educatius i diferents equipaments esportius i socials. Hi transita la línia d'autobús urbana. La inversió es basa en la creació d'una plataforma única per donar prioritat als vianants i bicicletes per sobre dels vehicles al carrer Montevideo, entre Lluís Jover i Jeroni Marsal, en una primera fase d'execució del projecte de pavimentació que abasta de Lluís Jover al carrer Marina. En aquest primer tram, entre Lluís Jover i Jeroni Marsal, es convertirà l'actual secció de voreres no accessibles i calçada amb cordó d'aparcament, en una plataforma única que permet ampliar la zona de prioritat per a bicicletes i vianants, reduint la secció prioritària per a vehicles i eliminant les zones d’aparcament.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Generar entorns urbans més accessibles i inclusius, respirables i sostenibles, intel·ligents i dinàmics.

Objectiu estratègic 1, quant a la millora del medi ambient i la qualitat mediambiental urbana:

 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel transport motoritzat.
 • Reduir la participació del trànsit a les emissions contaminants.
 • Protegir el sistema climàtic en benefici de les generacions presents i futures amb inversions que fomenten el transvasament modal cap als modes de transport sostenible.
 • Abordar i invertir en polítiques de mobilitat integrades amb les polítiques ambientals, urbanes i d’ordenació del territori.
 • Garantir l'accés i les facilitats al sistema de mobilitat sostenible per a la reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Objectiu estratègic 2, amb relació a la millora de la seguretat:

 • Assegurar la convivència pacífica entre tots els usuaris de la via.
 • Reduir l'accidentalitat imputable als mitjans de transport motoritzats i la velocitat d'aquests promovent els desplaçaments cap a mitjans no motoritzats en una infraestructura segura.

Objectiu estratègic 3, quant a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, seguint els plans estratègics vigents:

 • Donar resposta a necessitats concretes de millora de la mobilitat en bicicleta; concretament, facilitar la connexió directa entre zones de població i amb els seus respectius grans pols generadors de mobilitat: escoles, zones comercials, parades de transport públic/estació de FFCC…
 • Desenvolupament del cicloturisme mitjançant la construcció d’una xarxa de vies ciclistes urbanes connectades i amb un impacte potencial al territori, a nivell de mobilitat laboral i educacional quotidiana i a nivell turístic/d’oci.
 • Desenvolupament de zones urbanes per a la bicicleta i zones pacificades, dedicades a promoure l'ús de transports sostenibles i millorar la seguretat, així com revertir l'impacte mediambiental i visual del vehicle.
 • Emmarcar-se en els plans estratègics territorials i els plans de mobilitat sostenible, així com als flagships de sostenibilitat nacionals i europeus relacionats a l'apartat de marc estratègic i contribució al PRTR.
 • Contribuir a les actuacions i les necessitats dels ciutadans recollides al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) municipal i al Pla Director de la Bicicleta (PDB).

Objectiu estratègic 4, sobre la salut col·lectiva:

 • Reduir les emissions de gasos i sonores nocives per a la salut.
 • Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta, activitats que comporten un efecte positiu sobre la salut.
 • Contribuir a la reducció de la pressió del sistema sanitari derivat de la contaminació atmosfèrica i el sedentarisme.

Objectiu estratègic 5, quant a la millora de la competitivitat del sistema productiu, vinculat a l'existència d'una funcionalitat al sistema de transport:

 • Redissenyar el model de mobilitat a la feina.

Objectiu estratègic 6, entorn de la qualitat de vida

 • Millorar la qualitat de l’entorn i el paisatge urbà, sense fraccionar el territori, reduint el soroll i altres elements contaminants visuals i atmosfèrics.

Objectiu estratègic 7, quant a l'ordenació del territori i la planificació urbanística

 • Incorporar la política de transport a l'ordenació territorial i la planificació urbanística de forma transversal i integradora.
 • Incorporar els objectius recollits als plans de mobilitat en el disseny de la ciutat, per afavorir la utilització del transport sostenible.

Objectiu estratègic 8, vinculat al pla de sensibilització mediambiental inclòs en aquest projecte sobre l'educació i sensibilització mediambiental per a una mobilitat més sostenible, són principalment els següents:

 • Impulsar l'educació de la mobilitat dels infants i de la joventut des de les primeres etapes educatives perquè coneguin els riscos associats al model de mobilitat actual.
 • Aprofundir en el coneixement dels hàbits de mobilitat de la ciutadania.
 • Difondre, entre les empreses, els projectes de mobilitat sostenible i els seus beneficis per implicar el col·lectiu laboral en el canvi modal.

Pel que fa als objectius a complir en relació a la creació de carrils per a bicicletes, que amplien i connecten la xarxa existent:

 • Augmentar la participació de la bicicleta al conjunt de mitjans de transport d'ús habitual, creant les condicions d'infraestructures i gestió de trànsit necessàries per promoure'n la utilització generalitzada i quotidiana i no només com a element esportiu o d'oci.
 • Ampliar les xarxes de carrils bici.
 • Facilitar la connexió ininterrompuda de la xarxa de carrils bici del municipi
 • Promoure un mitjà de transport que permet, entre d'altres: reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera; millorar la salut dels usuaris i, en conseqüència, la seva qualitat de vida; reduir la contaminació acústica; millorar l'elevat sedentarisme que pateix la societat; i donar resposta a les conclusions extretes del diagnòstic de la mobilitat amb bicicleta del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla Director de la Bicicleta de Vilassar de Mar.

El projecte garanteix l'accessibilitat universal, entesa com el conjunt de característiques que fan possible que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones independentment de la condició física, psíquica o sensorial (diversitat funcional).

Tenint en compte que aquest concepte és aplicable a la mobilitat i a la comunicació, tant el disseny del projecte constructiu com la definició del projecte de continguts, han tendit a eliminar totes les barreres potencials que impedeixin l'ús de les infraestructures a persones amb algun tipus de discapacitat. D’aquesta manera, s’han previst solucions arquitectòniques que afavoreixen la mobilitat i l’autonomia personal.

És el cas, per exemple, de l'eliminació de barreres arquitectòniques físiques, d'acord amb la Llei 13/2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, per garantir el lliure desplaçament de les persones sense mobilitat o amb mobilitat reduïda. A nivell d'obra civil, el projecte inclou elements per a la millora de l'accessibilitat universal i la seguretat, així que s'incorporen guals, passos de vianants nous i plataformes úniques que amplien l'espai i eviten invasions del vehicle privat. A les plataformes úniques del carrer Mont i avinguda Montevideo s'ha projectat senyalització tàctil a tot el recorregut. El projecte contempla una línia de botonadura longitudinal als dos costats de la via i amb encaminaments i reforç de botonadura als passos.

La ubicació dels aparcaments de bicicletes a calçada davant dels passos de vianants permetrà millorar la visibilitat i per tant la seguretat viària.

L'avinguda Montevideo, entre Lluís Jover i Marina, i el carrer Mont, entre la NII i Colom, actualment són carrers amb voreres estretes i una gran circulació de vehicles. Amb la inversió es pretén reduir la IMD de vehicles i aconseguir un espai per a la mobilitat segura de bicicletes i vianants i facilitar la connexió amb pols generadors de mobilitat.

CRONOGRAMA

PROJECTE CARRILS BICI, APARCAMENT BICICLETES I ACTUACIONS DE PINTURA SOBRE ZONA 20 I ZONA 30   

 EXECUTADA

 

PLATAFORMA ÚNICA CARRER MONT ENTRE N-II I COLOM

 EXECUTADA

 

PLATAFORMA ÚNICA CARRER MONTEVIDEO. TRAM 1. LLUÍS JOVER-JERONI MARSAL

 EXECUTADA

 
Financiat NEXT GENERATION
Pla de recuperació transformació i resiliència
Logo Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana