Zona verda exclusiva per a veïns i assimilats

Transport i mobilitat
Aparcament i trànsit
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Una zona d’aparcament exclusiva per a veïns de Vilassar de Mar i assimilats, per a l’època d’estiu, amb l’objectiu de facilitar l’aparcament a aquestes persones en àrees d’especial concurrència en la temporada estival.

El control es farà mitjançant la targeta d’aparcament expedida per l’Ajuntament.

Horaris: En funcionament els dissabtes, diumenges i dies festius del 15 de maig al 15 de setembre, de 10:00 h a 20:00 h.

On estan ubicades les zones verdes:

 • Carrer Montcabrer (el distintiu de l'Ajuntament Vilassar de Mar només és vàlid al tram del municipi de Vilassar de Mar)
 • Ronda de Catalunya (el distintiu de l'Ajuntament Vilassar de Mar només és vàlid al tram del municipi de Vilassar de Mar)
 •  Carrer de ca l’Amell
 • Carrer de ca l’Avellà
 • Carrer Cristòfor Colom (entre carrer Montcabrer i Riera d'en Cintet)
 • Carrer del Torrent del Porxo
 • Carrer de Sant Joaquim
 • Carrer de l’alcalde Joan Batalla
 • Carrer del Doctor Fleming (el distintiu de l'Ajuntament Vilassar de Mar només és vàlid al tram del municipi de Vilassar de Mar)
 • Carrer de Santa Elena
 • Carrer del Rosari (entre Riera d’en Cintet i ctra. d’Argentona)
 • Carrer Santa Coloma (entre Riera d’en Cintet i ctra. d’Argentona)
 • Carrer Enric Granados (entre N-II i carrer Colom)
 • Carretera d’Argentona
 • Riera d'en Cintet (entre Colom i N-II) 

A la zona de La Xinesca: 

 • Carrer del Congrés
 • Carrer Santa Marta
 • Carrer de Sant Vicenç (vorera de Mataró)
 • Carrer de la Xinesca
 • Carrer Torrent d’en Cuyàs
 • Carrer de la Mar Xica
 • Ronda Vilassar
 • Av. Beniamino Farina
 • Carrer Doctor Modrego 
 • Carrer Maria Vidal (entre carrer Sant Vicenç i Ronda de Vilassar)
Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?
 • Tothom haurà de tenir el distintiu amb data 2023 (prorrogat fins el 2024).
 • Si no disposes del distintiu, per pèrdua o destrucció dels anteriors, podràs sol·licitar-lo per via telemàtica a través del tràmit d'Instància genèrica, adjuntant la Sol·licitud duplicat targeta d'estacionament per zona verda o presencialment omplint la Sol·licitud de duplicat.
 • Si no el tens i el vols demanar, perquè no t'ha arribat o t'has canviat el vehicle, podràs sol·licitar-lo via telemàtica a través de la Instància genèrica fent Iniciar tràmit o presencialment presentant la Instància genèrica omplerta. Recorda que l’Ajuntament expedirà targeta d’aparcament per zona verda exclusiva per a veïns i assimilats als vehicles dels sol·licitants que compleixin els següents requisits:
  • Sol·licitants titulars de vehicles que estiguin inscrits en el padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica d’aquest Ajuntament de Vilassar de Mar.
  • Assimilats, és a dir, persones que acrediten circumstàncies de permanència prolongada o desplaçament periòdic a aquest municipi.
  • Els vehicles que siguin titularitat de persones inscrites en el padró de l’impost sobre béns immobles d’aquest ajuntament amb relació a béns urbans d’ús residencial, o que siguin titularitat de persones que acreditin el seu dret a l’ús d’un habitatge a Vilassar de Mar en virtut d’un contracte de lloguer amb durada mínima d’un any.
  • Els vehicles propietat dels treballadors que presten el servei en una activitat ubicada en algun dels carrers afectats.
  • Els titulars d’activitats comercials dels carrers afectats.
  • Els vehicles de persones amb circumstancies acreditades de permanència prolongada o desplaçament periòdic a aquest municipi, en carrers afectats.

La titularitat del vehicle s’acreditarà mitjançant el permís de circulació. En cas de vehicles de rènting/vehicles d’empresa, s’acreditarà la titularitat mitjançant el contracte de rènting/document emès per a l’empresa com a conductor habitual del vehicle.

Quan ho pot sol·licitar?

​​​​​​Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Cal complir el que s’especifica en l’apartat Qui el pot sol·licitar?

  Temps de tramitació

  El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol·licitud.

  Silenci administratiu

  Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

  Documentació necessària
  • Cal sol·licitar-ho per via telemàtica o presencial a través d'Instància genèrica, fent constar el número de matricula del vehicle.
  • Si ets assimilat, hauràs de sol·licitar-ho per via telemàtica o presencial a través d’Instància genèrica, adjuntant:
   • Tota la documentació que acrediti la condició d’assimilat
   • El número de matrícula del vehicle
   • Justificant del pagament de les taxes (la liquidació de la taxa corresponent al tràmit us l’enviarà l’Ajuntament per a que pugueu efectuar el pagament)
  • Si demanes un duplicat, podràs sol·licitar-lo per via telemàtica adjuntant la Sol·licitud duplicat targeta d'estacionament per zona verda a la instància genèrica.
  Preu
  • Si pagues l'impost de circulació a Vilassar de Mar: sense cost
  • Si ets assimilat: 36,25 €
  • Si es tracta d'un duplicat: sense cost
  Mitjans de pagament

  El que s'indiqui en la notificació de la liquidació.

  Canals de tramitació
  Per Internet
  • Si és la primera vegada que ho demanes, iniciar tràmit i omplir la instància genèrica, donant el número de matrícula del vehicle i adjuntant la documentació que calgui.
  • Si és per un duplicat, omplir, signar la Sol·licitud duplicat targeta d’estacionament per zona verda i adjuntar-la al tràmit d’instància genèrica.
  Presencialment

  A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

  Per correu postal

  Enviant tota la documentació a:
  Ajuntament de Vilassar de Mar
  Plaça de l’Ajuntament, 6
  08340 Vilassar de Mar

  Normativa
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
  Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.