Sol·licitud subvenció sobre l’import de l’impost sobre bens immobles per famílies monoparentals. Monoparental2021

Serveis socials
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Sol·licitud de subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en sessió de 25 de maig de 2017.

Anunci convocatòria
Convocatòria

Bases reguladores

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Les persones titulars de família monoparental i que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual de propietat.
Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà:

 • Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció.
 • Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició de família monoparental.
 • Domicili habitual de propietat: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencionada.
Quan ho pot sol·licitar?

A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Termini de la sol·licitud

Fins el 28 de febrer de 2022.

Requisits previs
 • Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de cada  anualitat.
 • Estar empadronat/da a l'habitatge per al qual es sol·licita la subvenció en la data de meritació de la quota subvencionada.
 • Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual, en la data de meritació de la quota subvencionada.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.
 • Que no siguin titular de cap altre immoble (independentment del % de titularitat) en aquest o altre municipi, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster.
 • Que hagi fet efectiu el pagament dels rebuts o liquidacions corresponents a l’IBI de l’exercici immediatament anterior a la convocatòria.

 

  Temps de tramitació

  S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

  El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Silenci administratiu

  La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

  Documentació necessària

  Documentació complementària:

  La documentació següent no és necessària si s’autoritza a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per consultar la informació dels registres públics de les administracions corresponents.

  • Títol de família monoparental.
  • Rebuts acreditatius d’haver liquidat totes les quotes de l’impost de l’exercici 2020.
  • Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social I l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
  • Acreditació que no és titular de cap altre immoble en quest o altre municipi, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster.
  Preu

  Sense cost.

  Canals de tramitació
  Per Internet
  1. Empleneu signeu i guardeu la Sol·licitud subvenció sobre l’import de l’impost sobre bens immobles per famílies monoparentals. MONOPARENTAL2021
  2. Escanegeu la documentació necessària
  3. Inicieu i adjunteu-ho tot al tràmit d'instància genèrica INCIAR TRÀMIT
  Presencialment

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 6
  08340 Vilassar de Mar
  Tel.: 93 754 24 00
  Horari: De dilluns a divendres 9.00 a 14.00 amb
  CITA PRÈVIA

  Portar tota la documentació omplerta i signada.

  Normativa
  Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.