Sol·licitud de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica de l’ajuntament de Vilassar de Mar, corresponent a l’any 2022 (ajutpimes2022)

Treball, economia i empresa
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data de fi
Estat
Tancat

Tràmit a través del qual es pot sol·licitar l’Ajutpimes 2022.

Descarrega la convocatòria

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

a) Programa 1: Incentius a la inversió

Persones desocupades que s’incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de gener de l’any 2022 i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per aquest concepte, en els últims 2 anys previs al de l’aprovació de la convocatòria.
No podrà beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter d’autònom en els dotze mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

b) Programa 2: Incentius a la contractació

Petites i mitjanes empreses legalment constituïdes, d’acord amb la definició utilitzada per la Comissió Europea a la seva Recomanació 2003/361/CE, o autònoms, que contractin per un període mínim de 6 mesos i a jornada complerta (contractes iniciats entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), a persones desocupades empadronades al municipi de Vilassar de Mar, inscrites a l’oficina del SOC i al Servei d’Intermediació Laboral Municipal i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per aquest concepte, en els últims 2 anys previs al de l’aprovació de la convocatòria.

Quan ho pot sol·licitar?

Es podrà demanar l’endemà de la data de publicació de la convocatòria i fins al 31 de març de 2023.

Termini de la sol·licitud
  Requisits previs

  No tenir deutes amb l’ajuntament ni estar afectat per cap dels supòsits que preveu la llei General de Subvencions.

  Per al Programa 1: Incentius a la inversió: Societats civils o mercantils de nova creació o persones en règim d’autònoms que:

  • Siguin societats o persones usuàries del Servei d’Intermediació Laboral Municipal de Vilassar de Mar.
  • Hagin fet l’actuació objecte de subvenció en un local situat al municipi.
  • En cas de persones físiques, que estiguin empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de 1 any o 5 anys discontinus.

  Per al Programa 2: Incentius a la contractació: Empreses que hagin formalitzat un o dos contractes laborals entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, amb persones:

  • Empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de 1 any o 5 anys discontinus.
  • En situació legal d’atur.
  • Usuaris/es del Servei d’Intermediació Laboral Municipal.
  • No haver efectuat acomiadaments de treballadors/es, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.
  • Tenir la seu social principal o una de les seus de l’empresa a Vilassar de Mar.
  Temps de tramitació

  El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  Silenci administratiu

  La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

  Documentació necessària
  • Sol·licitud  tipus (ajutpimes2022).
  • NIF/ NIE / Passaport vigent de la persona sol·licitant o CIF en cas de persona jurídica.
  • NIF/ NIE / Passaport vigent de la persona representant.
  • Declaració censal d’Inici d’activitat.
  • Alta com a persona autònoma (en cas de persona física).
  • Escriptura de constitució o Estatuts (en cas de persona jurídica).
  • Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de l’ajut.
  • Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) (No cal aportar si autoritza la consulta de les dades).
  • Certificats d’estar al corrent amb la Seguretat Social (No cal aportar si autoritza la consulta de les dades).

  O bé:

  • Sol·licitud d’aplaçament de pagament d’obligacions tributàries o de Seguretat Social.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Programa 1: Incentius a la inversió

  • Descripció dels projecte i de les característiques de l’establiment fent constar l’adreça de l’establiment on es fa o farà l’actuació. En cas d’acreditar despeses d’obres, incloure fotografies d’abans i de després de fer l’obra. Relació de totes les despeses d’inversió que s’acrediten. 
  • Factura i comprovant de pagament de les despeses /inversions realitzades.
  • Rebuts pagament quota d’autònoms des de la data d’alta fins al moment de sol·licitud de la subvenció (mínim 6 mesos).

  Programa 2: Incentius a la contractació

  • Resolució alta empresa en la Seguretat Social i assignació Codi Compte Cotització.
  • Contracte/s de treball formalitzats.
  • Rebut de liquidacions de cotitzacions de treballadors/es.
  • Relació nominal de treballadors/es.
  • Relació de liquidació de cotitzacions de treballadors/es.
  • NIF/ NIE de la persona contractada.
  • Documentació acreditativa de ser una persona amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial reconeguda per la Generalitat de Catalunya de més del 33%.
  • Documentació acreditativa del temps en que es troba o s’ha trobat en situació d’atur. Informe SOC.
  • Vida Laboral.

  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  Qualsevol altra documentació acreditativa de la inversió realitzada o de la contractació dels treballadors/es.

  Preu

  Sense cost.

  Canals de tramitació
  Per Internet

  Cal que:

  1. Empleneu i guardeu la Sol·licitud tipus (ajutpimes2022).
  2. Escanegeu la documentació necessària.
  3. Inicieu el tràmit.
  4. Adjunteu tota la documentació al tràmit d'instància genèrica.
  Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
   Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Bases reguladores  per a la concessió de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica.
  • Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica de l’ajuntament de vilassar de mar, corresponent a l’any 2022 (ajutspimes2022).
  Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.

  Una altra informació d'interès

  Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a: promoeconomica@vilassardemar.cat