Sol·licitud de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica de l’ajuntament de vilassar de mar, corresponent a l’any 2021 (ajutpimes2021)

Treball, economia i empresa
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Tràmit pel qual es pot sol·licitar l’Ajutpimes 2021

Convocatòria

PER MÉS INFORMACIÓ: podeu enviar un correu electrònic a: promoeconomica@vilassardemar.cat

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

a) Programa 1: Incentius a la inversió

Persones desocupades que s’incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de gener de l’any 2021 i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per aquest concepte, en els últims 2 anys previs al de l’aprovació de la convocatòria.

No podrà beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter d’autònom en els dotze mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

b) Programa 2: Incentius a la contractació

Petites i mitjanes empreses legalment constituïdes, d’acord amb la definició utilitzada per la Comissió Europea a la seva Recomanació 2003/361/CE, o autònoms, que hagin contractat per un període mínim de 6 mesos i a jornada complerta (contractes iniciats entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), a persones desocupades empadronades al municipi de Vilassar de Mar, inscrites a l’oficina del SOC i al Servei d’Intermediació Laboral Municipal i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per aquest concepte, en els últims 2 anys previs al de l’aprovació de la convocatòria.

Quan ho pot sol·licitar?

Es podrà demanar l'endemà de la data de publicació de la convocatòria i fins el 31 de gener de 2022.

Termini de la sol·licitud

Del 21 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022

Requisits previs

No tenir deutes amb l’ajuntament ni estar afectat per cap dels supòsits que preveu la llei General de Subvencions.

Per al Programa 1: Incentius a la inversió: Societats civils o mercantils de nova creació o persones en règim d’autònoms que:

 • Siguin societats o persones usuàries del Servei d’Intermediació Laboral Municipal de Vilassar de Mar.
 • Hagin fet l’actuació objecte de subvenció en un local situat al municipi.
 • En cas de persones físiques, que estiguin empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de 1 any o 5 anys discontinus.

Per al Programa 2: Incentius a la contractació: Empreses que hagin formalitzat un o dos contractes laborals entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, amb persones:

 • Empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de 1 any o 5 anys discontinus.
 • En situació legal d’atur.
 • Usuaris/es del Servei d’Intermediació Laboral Municipal.
 • No haver efectuat acomiadaments de treballadors/es, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.
 • Tenir la seu social principal o una de les seus de l’empresa a Vilassar de Mar.
Temps de tramitació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària
 • Sol·licitud (ajutpimes2021)
 • NIF/ NIE / Passaport vigent del sol·licitant o CIF en cas de persona jurídica
 • NIF/ NIE / Passaport vigent del representant
 • Declaració censal d’Inici d’activitat  
 • Alta d’autònom (en cas de persona física)
 • Escriptura de constitució o Estatuts (en cas de persona jurídica)
 • Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de l’ajut
 • Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) (No cal aportar si autoritza la consulta de les dades).
 • Certificats d’estar al corrent amb la Seguretat Social (No cal aportar si autoritza la consulta de les dades)

O bé:

 • Sol·licitud d’aplaçament de pagament d’obligacions tributàries o de Seguretat Social.

Documentació específica

Programa 1: Incentius a la inversió

Programa 2: Incentius a la contractació

 • Resolució alta empresa en la Seguretat Social i assignació Codi Compte de Cotització.
 • Contracte/s de treball formalitzats.
 • Rebut de liquidació de cotitzacions de treballadors/es.
 • Relació nominal de treballadors/es. 
 • NIF/ NIE de la persona contractada.
 • Documentació acreditativa de ser una persona amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial reconeguda per la Generalitat de Catalunya de més del 33% (si és el cas).
 • Informe de Vida Laboral del treballador

 

Documentació complementària

Qualsevol altra documentació acreditativa de la inversió realitzada o de la contractació dels treballadors/es

 

Sol·licitud

Preu

Sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que:

 1. Empleneu, signeu i guardeu la Sol·licitud (ajutpimes2021)
 2. Escanegeu la documentació necessària
 3. Inicieu i adjunteu-ho tot al tràmit d’instància genèrica
   
Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases reguladores  per a la concessió de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica.
 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica de l’ajuntament de vilassar de mar, corresponent a l’any 2021 (ajutspimes2021)
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.