Sol·licitud de subvenció per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives a Vilassar de Mar, any 2021

Esports
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Atorgament per part de l’ajuntament, a través del servei d’esports, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

- promoció de l’esport d’iniciació
- promoció de l’esport de lleure

Publicació bases
Publicació convocatòria

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Les associacions i entitats esportives sense ànim de lucre que estiguin domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar

Quan ho pot sol·licitar?

Es podrà demanar en els trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Termini de la sol·licitud

del 16 de desembre de 2021 al 16 de gener de 2022, ambdós inclosos

Requisits previs

1.   Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin les següents condicions:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

  • Les associacions i entitats esportives sense ànim de lucre que estiguin domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats de vilassar de mar.

2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen.

 

Temps de tramitació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària

Documentació necessària:

1. Sol·licitud de subvenció per activitats d’esport de lleure 2021

- DNI/NIF/NIE/Passaport del sol·licitant/representant
- Certificacions d’estar al corrent amb la Seguretat Social (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)
- Certificat bancari conforme el titular del compte és l'entitat sol·licitant

- Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)

 

Documentació complementària

Documents referits a la temporada esportiva 2021-2022, amb les dades personals i esportives de persones i grups de l'entitat:
- Relació actual de directius, amb indicació de nom i cognoms, funció o càrrec, adreça i telèfon/s de contacte
(Formulari a omplir)
- Llistat dels esportistes de l'entitat practicants d'esport de lleure, amb indicació de nom i cognoms, any de naixement i població de residència. Se n'exclou explícitament altres persones relacionades amb les entitats que no siguin practicants d'activitat física o esportiva (socis, abonats, etc.)

 

2. Sol·licitud de subvenció per escoles d’iniciació esportiva 2021

- Certificacions d’estar al corrent amb la Seguretat Social (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)
- Certificat bancari conforme el titular del compte és l'entitat sol·licitant

- DNI/NIF/NIE/Passaport del sol·licitant/representant

- Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT)(no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)

 

Documentació complementària

a) Informació sobre la temporada esportiva 2019-2020, ordenada per grups o equips, amb les dades personals, econòmiques i esportives de persones i grups de l'entitat:

- Relació d’esportistes nascuts després de l’1 de juliol del 2001, amb indicació de nom i cognoms, gènere, edat i municipi de residència

- Ingressos procedents dels esportistes esmentats al paràgraf anterior (només els de caràcter obligatori).

- Despeses derivades de les llicències federatives (o anàlogues), del cos tècnic i dels arbitratges en competició oficial generades pels esportistes relacionats o dels equips als quals pertanyen.

- (Formulari a omplir)

b) Documents referits a la temporada esportiva 2021-2022, amb dades personals i esportives dels grups i directius de l'entitat:

- Relació de directius, amb indicació de nom i cognoms, funció o càrrec, adreça i telèfon/s de contacte. (Formulari a omplir)

- Nombre, gènere i edat de tots els esportistes de l’entitat. dades referides a totes les edats i categories. (Formulari a omplir)

Preu

Sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

1.    Empleneu, signeu i/o escanegeu la documentació necessària
2.    Inicieu i adjunteu-ho tot al tràmit d'instància genèrica
 

Normativa
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Art. 25.5 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.