Sol·licitud de subvenció per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives a Vilassar de Mar, any 2023

Esports
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Atorgament per part de l’Ajuntament, a través del servei d’esports, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

- promoció de l’esport d’iniciació
- promoció de l’esport de lleure

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Les associacions i entitats esportives sense ànim de lucre que estiguin domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar.

Quan ho pot sol·licitar?

Es podrà demanar en els trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria

Requisits previs

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin les següents condicions:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

 • Les associacions i entitats esportives sense ànim de lucre que estiguin domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar.

2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen.

Temps de tramitació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària

1. Sol·licitud de subvenció per a activitats d’esport de lleure 2023

- DNI/NIF/NIE/Passaport del sol·licitant/representant
- Certificacions d’estar al corrent amb la Seguretat Social (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)
- Certificat bancari conforme el titular del compte és l'entitat sol·licitant
- Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)

Documentació complementària:

Documents referits a la temporada esportiva 2022-2023, amb les dades personals i esportives de persones i grups de l'entitat:

- Relació actual de directius, amb indicació de nom i cognoms, funció o càrrec, adreça i telèfons de contacte. Formulari junta
- Llistat dels esportistes de l'entitat practicants d'esport de lleure, amb indicació de nom i cognoms, any de naixement i població de residència. Se n'exclou explícitament altres persones relacionades amb les entitats que no siguin practicants d'activitat física o esportiva (socis, abonats, etc.)
 

2. Sol·licitud de subvenció per a escoles d’iniciació esportiva 2023

- Certificacions d’estar al corrent amb la Seguretat Social (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)
- Certificat bancari conforme el titular del compte és l'entitat sol·licitant
- DNI/NIF/NIE/Passaport del sol·licitant/representant
- Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) (no cal aportar si autoritza la consulta de les dades)

Documentació complementària

a) Informació sobre la temporada esportiva 2021-2022, ordenada per grups o equips, amb les dades personals, econòmiques i esportives de persones i grups de l'entitat:

- Relació d’esportistes nascuts després de l’1 de juliol del 2003, amb indicació de nom i cognoms, gènere, edat i municipi de residència
- Ingressos procedents dels esportistes esmentats al paràgraf anterior (només els de caràcter obligatori).
- Despeses derivades de les llicències federatives (o anàlogues), del cos tècnic i dels arbitratges en competició oficial generades pels esportistes relacionats o dels equips als quals pertanyen. (Formulari equip)

b) Documents referits a la temporada esportiva 2022-2023, amb dades personals i esportives dels grups i directius de l'entitat:

- Relació de directius, amb indicació de nom i cognoms, funció o càrrec, adreça i telèfon/s de contacte. (Formulari junta)
- Nombre, gènere i edat de tots els esportistes de l’entitat. dades referides a totes les edats i categories. (Formulari gènere-edat)

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

1.    Empleneu, signeu i escanegeu la documentació necessària.
2.    Inicieu i adjunteu-ho tot al tràmit d'instància genèrica.

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives a Vilassar de Mar.
 • Decret 2023DECR001561 del 20 d’abril de 2023 pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a  la concessió de subvencions per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives a Vilassar de Mar, any 2023.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Art. 25.5 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.