Sol·licitud de participació amb estand a la Fira de Nadal

Comerç i Turisme
Via pública
Mercats, Fires i Comerç
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Requisits previs
 • Hi podran participar:
 • Comerciants amb establiment obert a Vilassar de Mar.
 • Marxants de productes artesans.
 • Entitats de Vilassar de Mar.
 • Creadors/es locals.
Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada. Es confirma a tothom si sí o si no.

Documentació necessària
 • Sol·licitud de participació a la Fira de Nadal 2022
 • Dades identificatives de la persona titular i del representant, si és el cas. En el cas de la presentació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
 • Fotografies dels productes i de l’estand muntat
 • En cas de venda d’aliments, document que acrediti que la persona venedora té formació en seguretat i higiene alimentària.

Altre documentació favorable:

 • Carnet d’artesà
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
 • Alta d’autònoms (en cas de persona física)
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
   
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE NADAL 2022

 • Horari de la Fira: dissabte 3 de desembre de 10 a 20.30 h i diumenge 4 de desembre de 10 a 14h.
 • Lloc: Plaça de Josep Tarradellas.
 • Les persones participants, pel fet de realitzar la sol·licitud, accepten les condicions de participació a la fira.
 • Les persones participants estan exempts del pagament de taxa d’ocupació de via pública.
 • L’ajuntament té la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds.
 • Les persones expositores hauran de ser-hi presents durant tot l’horari de la fira i tenir l’estand ocupat, guarnit amb esperit nadalenc i amb el producte exposat.
 • Caldrà fer el muntatge de l’estand abans de les 10 del matí i seguir les instruccions de l’organització sobre l’accés de vehicles per càrrega i descàrrega.
 • Tant les renúncies un cop adjudicat el lloc com el fet de no assistir durant tot el horari de la fira comportarà una penalització per a properes edicions.
 • L’organització distribuirà els espais segons els criteris que consideri adients.
 • La confirmació de l’espai i tota la informació sobre el funcionament es farà per correu electrònic.
 • En casos excepcionals, l’ajuntament es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol participant.
 • Les persones participants estan obligades a deixar en bon estat els materials (carpes, cadires, taules, etc.) que l’ajuntament els hagi cedit.
 • L’organització posarà vigilància nocturna per a les carpes, però no es responsabilitza dels danys que puguin patir les instal·lacions i objectes exposats. Es recomana vigilar els productes durant tot el període d’exposició i no deixar-los a l’estand durant la nit.
 • Si la fira no es pogués celebrar per causes alienes, l’ajuntament no es fa responsable dels perjudicis que se’n puguin derivar.