Sol·licitud d'autorització d'estacionament en zona blava

Via pública
Aparcament i trànsit
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

A través d'aquest tràmit es podrà sol·licitar l'autorització per poder estacionar en zona blava, als beneficiaris de l’exempció se’ls facilitarà una targeta electrònica, mitjançant la qual s’haurà d’obtenir de l’expenedor del seu carrer, el corresponent tiquet, que serà gratuït, i que s’haurà de col·locar en la part interior del parabrisa, de forma que sigui visible des de l’exterior.
L'hora d'extracció del tiquet gratuït haurà d'estar compresa dintre del període (matí o tarda) autoritzat per a cada resident.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada que reuneixi els requisits necessaris.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Requisits previs

a) Figurar empadronats com a residents a Vilassar de Mar. El seu domicili haurà de donar front a una de les vies públiques en les quals s'hagi implantat el servei d'aparcament regulat amb parquímetres.

b) Per domicili s'entendrà exclusivament el destinat a habitatge habitual. No es consideraran com a tals els locals o immobles destinats a altres activitats distintes de la d'habitatge (comerços, indústries, magatzems, ...).

c) Els beneficis s'aplicaran a un sol vehicle per domicili. El vehicle afectat haurà d'estar donat d'alta en el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, de Vilassar de Mar.

d) El beneficiari haurà d'estar al corrent de pagament de tots els impostos, taxes, contribucions i preus públics, respecte de liquidacions practicades per l'Ajuntament de Vilassar de Mar, o qualsevol organisme autònom depenent del mateix.

e) No podran ser beneficiaris aquells titulars de vehicle que disposin d'una llicència d'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres, ni aquells domiciliats en FET 2020 Ord. fiscal 32 estacionament vehicles 2018.doc/ Pàgina 6 de 7 immobles que disposin de locals o zones d'aparcament de vehicles.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu

Es considerarà desestimatori.

Documentació necessària

.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal omplir la sol·licitud tipus i adjuntar-la al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Normativa del silenci administratiu

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.