Renovació de l’empadronament per a persones estrangeres

Atenció i informació
Padró d'habitants
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Renovar l'empadronament dels estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada presencialment. En cas de menors d’edat, els seus representants legals.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació de l'empadronament.

Requisits previs

Ser estranger no comunitari sense permís de residència permanent i estar empadronat al municipi.

Temps de tramitació

El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació necessària

Document identificatiu de la persona interessada (Targeta de residència o Passaport). Per als menors d’edat, a més, llibre de família o partida de naixement.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Normativa
  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.