Pròrroga de llicència d'obres

Urbanisme
Urbanisme
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.

Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.

Requisits previs

Cal complir els requisits previs següents:

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • S'ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.
Temps de tramitació

El termini legal de resposta és d'un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini d'un mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència (silenci positiu), segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-

Documentació necessària
 • Sol·licitud
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Fotocòpia de la llicència d'obres que es vol prorrogar.
 • Certificat del tècnic de les obres expressant l'estat de les obres i indicant el percentatge d'obra executat (Memòria de l'estat de l'obra) i el pressupost de les obres pendents d’executar.

Sol·licitud: Pròrroga per llicència d’obres

Preu

Segons les ordenances fiscals:

Mitjans de pagament

Segons indiquen les mateixes ordenances.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
   
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.