Préstec de material

Festes i celebracions
Esports, cultura i lleure
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Tràmit a través del qual es pot sol·licitar el préstec de material de que disposa l'Ajuntament, com ara, cadires, entarimats, sistemes audiovisuals, etc…, sempre que hi hagi disponibilitat.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Documentació necessària
  • Sol·licitud de material  (model tipus)
  • Resguard de l’ingrés bancari
  • Pòlissa de responsabilitat civil.

Sol·licitud de material

Mitjans de pagament

PROTOCOL PER INSTÀNCIA DE MATERIAL AMB AUTOLIQUIDACIÓ PER A ENTITATS

Quan una entitat ha de demanar material que requereix pagament de fiança ha de fer els següents passos:

-Emplenar el model d'instància de material

-Poden fer ells mateixos el càlcul, ja que hi ha el cost per unitat de cada material.

-El màxim a pagar de fiança serà de 200 €, encara que l’import total de material sol·licitat sigui més.

-Cal fer ingrés per valor de l’import calculat al nº de compte: ES14 2100 0128 0502 0000 1084

-Al fer l’ingrés cal indicar el nom de l’entitat que el fa i indicar també com a concepte: fiança pel préstec de taules i cadires (data activitat).

-Entrar per la seu electrònica una instància genèrica indicant que sol·liciten material i adjuntar com a documents la instància de material, el resguard de l’ingrés bancari i la pòlissa de responsabilitat civil.

-Si per l’acte pel qual es sol·licita el material hi han altres demandes (ocupació de via pública...) ho poden indicar a la mateixa instància genèrica; no cal fer-ne una altra.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal adjuntar la documentació al tràmit d'instància genèrica

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:

Ajuntament de Vilassar de Mar

Plaça de l’Ajuntament, 6

08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.