Llicències i baixa d'accés de vehicles a edificis, terrenys i passatges (guals)

Via pública
Via pública
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

El tràmit permet fer totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres.

En cas de concessió de la llicència, tant la construcció del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment. De la mateixa manera, si se sol·licita la baixa, la reposició de la vorera i la retirada de la placa corresponent és a càrrec de l'interessat.

Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Consulta l'Ordenança municipal sobre llicència de vehicles a locals (guals)

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual per robatori o deteriorament, cal complir els requisits:

 • Que estigui donat d'alta al padró de guals  municipals.
 • Ser titular de la llicència del gual.
 • Estar al corrent del pagament les taxes municipals.
 • En el cas de deteriorament: la placa de gual.
 • En el cas de robatori: documentació justificativa de la sostracció (denúncia presentada a la Policia Local o als Mossos d'Esquadra).

Per a la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.

Temps de tramitació

El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de tres mesos comptats des de la data de la seva entrada al registre general de l’Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l’esmena o documentació complementària, d’acord amb allò que e tableix l’article 21.3 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si, un cop transcorregut el termini de tres mesos, l’Ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà entendre desestimada la sol·licitud.

Silenci administratiu

Si, un cop transcorregut el termini de tres mesos, l’Ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà entendre desestimada la sol·licitud.

Documentació necessària

Els documents a aportar en tots els casos són:

• Sol·licitud tipus
• Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

En cas de sol·licitud d'alta:

 • Plànols de situació i emplaçament amb la superfície ocupada i mides del gual.
 • Croquis detallat o fotografia de l'accés amb la vorera.
 • Quan es tracti d'un aparcament comunitari, adjuntar, el formulari indicant còpia de NIF de la Comunitat de Propietaris que gestionarà l'aparcament.

En cas de modificacions:

 • Per ampliació de llargada i/o amplada, només la sol·licitud tipus.

En cas d'adequació:

 • Per adequació a l'Ordenança reguladora, només la sol·licitud tipus.

En cas de baixa:

 • Retorn de la placa de gual (original)., que caldrà aportar a l 'Ajuntament.
 • Declaració jurada en el cas excepcional de no disposar de la placa.
 • Denúncia de robatori, si es dona el cas.
 • Si escau, no serà valida la resolució de la baixa del gual fins que no es faci la comprovació de la reposició de la vorera.

Tenint en compte l'ordenança reguladora:

 • En cas de canvi de propietari del gual, caldrà realitzar una baixa de l'antic propietari i una alta del nou propietari del gual.
 • En cas que sol·liciti nova placa, per pèrdua o deteriorament, es realitzarà una inspecció per part dels Serveis Territorials, per tal de comprovar l'adequació a la normativa d'aplicació.
Preu

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

L'Ajuntament li notificarà la resolució, en cas de concessió, amb la liquidació i la forma de pagament.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que adjunteu tota la documentació al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local. 
 • DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes local 
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenances municipals.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.