Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos

Benestar animal
Salut pública
Animals
Àrea de Serveis Personals
Estat
Obert

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i/o conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos).
Cal saber:

  • Si ha tramitat la llicència de gos perillós a l'estat espanyol,  no serà necessari tramitar-la de nou, però sí que ha de tramitar la inscripció d'animals en el Registre censal d'animals de companyia de Vilassar de Mar.
  • Si ha tramitat la llicència de gos perillós fora de l'estat espanyol, serà necessari tramitar la llicència i la inscripció d'animals en el Registre censal d'animals de companyia.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

a) Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
b) Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
d) Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Tota persona major d’edat propietària o conductora d’un gos potencialment perillós pels espais públics.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició.

Requisits previs

Cal complir els requisits següents:

  • Ser major d'edat.
  • No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  • No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós, transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Documentació necessària

1. Imprès de la sol·licitud “Sol·licitud llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos”.
2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), i dades i autorització de la persona que la representi, si és el cas.
3. Document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents:

  • Espècie i raça.
  • Sexe.
  • Data de naixement.
  • Número microxip homologat
  • Domicili habitual de l'animal.

4. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. S’haurà de portar el document o autoritzar a l’ajuntament a que pugui fer la consultar. En aquest cas caldrà marcar la casella de consentiment a la sol·licitud.
5. Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253 €).
6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica).

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu escanejada amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

A CAN BISA

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa

• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
• Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
• Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
• Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
• Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
• Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
• Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
• Ordenança municipal de tinença d'animals.

Normativa del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa. El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.
La llicència no tindrà validesa si la pòlissa de responsabilitat civil no està vigent.