Llicència Ambiental (Annex II)

Urbanisme
Medi Ambient i Residus
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II i IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades, amb excepció dels establiments turístics que es tramiten a través d'un formulari específic.

Canals de tramitació
Per Internet