Devolució de sepultura, permís per trasllat i/o renúncia de restes

Serveis de cementiri
Serveis de cementiri
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Renunciar a una concessió de dret funerari a petició de la persona/es titulars del dret i a favor de l'Ajuntament (retrocessió del dret).
Demanar el permís per fer el trasllat de les restes/despulles/cadàver/cendres d’una sepultura a una altra. Quan el trasllat es vol fer fora del Cementiri caldrà gestionar-ho amb els serveis funeraris (Cabré Junqueras, SA. C/ Aristòtil, 37 de  Mataró. 93 741 53 70)
Renunciar a les restes/despulles/cadàver/cendres que hi pugui haver dins de la sepultura retornada.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona titular del dret funerari (tots els titulars, si n’hi ha més d’un) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. Si la persona titular és difunta, els seus hereus.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Documentació necessària
 • Sol·licitud (model) degudament emplenada i signada per la persona titular de la sepultura (per totes si va a nom de més d’una), o pels seus hereus en cas que la persona titular sigui difunta.
 • Títols de les sepultures (original)
 • Autorització de les persones titulars o llogateres (en cas de no ser la sol·licitant)
 • DNI de tots els que signen (còpia o original)
 • Si el titular es difunt, Certificat de defunció de la persona titular del dret funerari, així com Certificat de les últimes voluntats (o document d’acceptació d’herència). Document que acrediti el dret de la consideració d'hereu (document de l’acceptació d’herència o manifestació d’herència "abintestada").
 • Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de la devolució.
 • Altres documents que es considerin oportuns.
Preu

Segons l'Ordenança fiscal núm. 13 de Taxa per a la prestació de serveis del Cementiri municipal.

Mitjans de pagament

En el cas de devolució per part de l’Ajuntament de l’import corresponent als anys no usats de la concessió, l’ingrés es farà al número de compte presentat del titular del dret.    
En el cas de trasllat de restes es farà mitjançant liquidació que s’enviarà amb la notificació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i l’adjunteu junt amb la documentació necessària al tràmit d’instància genèrica

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.