Concessió del dret funerari

Serveis de cementiri
Serveis de cementiri
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, el qual serà atorgat i reconegut per l'Ajuntament, d'acord amb les prescripcions de les ordenances vigents i les normes superiors aplicables. El dret funerari sobre un nínxol, columbari o qualsevol altra construcció funerària del cementiri comporta el dret al seu ús durant el temps que duri la seva concessió (50 anys), està exclòs de tota transacció mercantil o disponibilitat onerosa i comporta l’obligatorietat del pagament de les taxes municipals corresponents.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Els Serveis Funeraris, en representació de la persona interessada, en el moment en que es produeixi la defunció. (Serveis Funeraris Cabré Junqueras, SA C/ Aristòtil, 37. Mataró.  93 741 53 70)

Quan ho pot sol·licitar?

En el moment en què es produeixi la defunció.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha

Requisits previs

Caldrà que la persona difunta es trobi empadronada a Vilassar de Mar en el moment de la defunció o que ho hagués estat en un termini màxim de 2 anys si la baixa es va produir per motius mèdics o ingrés en una residència, i sempre que la persona difunta o la unitat familiar no disposin ja d’una concessió. Per la resta no cal complir cap requisit específic.
Només es concedirà l’ús de columbari per cendres quan la persona difunta o la seva unitat familiar no disposi ja d’un nínxol de la seva titularitat.
 

Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Preu

segons l'Ordenança fiscal núm. 13 de Taxa per a la prestació de serveis del Cementiri municipal.

Mitjans de pagament

mitjançant liquidació que s’enviarà amb la notificació.

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
   
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
   
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.