Comunicació de foc d'esbarjo o crema de vegetació agrícola en explotacions agràries

Medi Ambient i Residus
Medi Ambient i Residus
Àrea de Serveis Territorials
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Les activitats de risc d'incendi necessiten ser comunicades o autoritzades a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals depenent de la distància a la massa forestal, el període en què es vulguin dur a terme i el tipus d'activitat. 

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix la crema de restes vegetals (forestals, agrícoles o de jardineria) i declara que només podran cremar restes vegetals agrícoles les microexplotacions o petites explotacions agràries [explotacions subjectes a la Declaració agrària (DUN) o al Registre d’operadors professionals de vegetals (ROPVEG)].

Les persones que tinguin previst fer foc d'esbarjo o la crema de vegetació agrícola en microexplotaciones o petites explotacions agràries a menys de 500 metres de terreny forestal, durant el període entre el 16 d'octubre i el 14 de març, han de comunicar-ho prèviament a l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya.

* En sòl no urbà:  poden cremar restes vegetals agrícoles les microexplotacions o petites explotacions agràries ( Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular , prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals).

* En sòl urbà: L'ordenança de Policia i Bon Govern de l'Ajuntament de Vilassar de Mar prohibeix al seu Art.18è, encendre foc o mantenir foc.

Aquest tràmit és competència de la Generalitat de Catalunya- més informació.

Organisme competent / responsable
GENERALITAT DE CATALUNYA
Qui el pot sol·licitar?

El titular de l'explotació agrària subjecta a la declaració agrària (DUN), ja siguin persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme actuacions de risc d'incendi forestal que no estiguin previstes o planificades en un pla de gestió amb el Centre de la Propietat Forestal.

Tots els ciutadans que vulguin realitzar  focs d'esbarjo  o crema de vegetació agrícola en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la llei 6/1988 i a la franja de 500 m. que els envolta.

Requisits previs
 • Els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.
 • Aquesta comunicació només es vàlida per a focs d'esbarjo o per a residus vegetals originats en petites explotacions agràries que estan dispensades de la regulació de la llei de Residus. Aquesta comunicació no és vàlida per altres tipus de residus vegetals com són els de tipus domèstic, de jardineria, silvícoles o del sector serveis que han de ser recollits i tractats arreu de l'Estat d’acord amb la llei de residus.
Temps de tramitació

En la comunicació prèvia, si no hi ha notificació en sentit contrari, la comunicació és immediata.

Silenci administratiu

No aplica.

Documentació necessària

Formulari de comunicació, en el qual cal fer-hi constar obligatòriament:

 • Telèfon mòbil de contacte.
 • Adreça electrònica.
 • Paratge i/o coordenades.
 • Dies i hores, tipus de crema o focs o el motiu o causa.
 • Referència conforme l'activitat agrària està inscrita com a tal (DUN) - en el cas de vegetació agrícola.
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

El tràmit el podeu realitzar directament al Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya, a través del següent enllaç.

Presencialment

Presentant el Formulari de comunicació a qualsevol de les següents oficines:

 • Oficines comarcals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (preferentment)
 • Serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (excepte Barcelona)
 • Serveis Centrals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Barcelona (Gran Via)
 • Ajuntaments del municipi en el terme del qual es farà l’activitat amb risc d'incendi.
Normativa
 • LLEI 30/2022, del 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes. (BOE núm. 308 - 24/12/2022).
 • LLEI 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022).
 • REIAL DECRET-LLEI 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals (BOE núm. 184 - 02/08/2022).
 • DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.