Canvi de domicili al padró municipal d’habitants

Atenció i informació
Padró d'habitants
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.
Caldrà signar una cessió de dades (Model: Cessió dades)

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 18 anys o en cas de menors, el seu pare, mare o tutor.
Si la petició es fa a través de representant, aquest haurà d’estar degudament autoritzat i identificat. (Model d’autorització: Gestions padró)

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Requisits previs

Estar residint la major part de l’any en el domicili on us voleu empadronar.

Documentació necessària

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari, en el cas de presentació per internet.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: NIE, passaport o document d'identitat del país d'origen (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Llibre de família o certificat naixement.

Documentació per persones autoritzades i unitats familiars:

 • Autorització expressa per a la delegació del tràmit, degudament signada per tots els majors d’edat. (Model d’autorització: Gestions padró)
 • Documents d’identificació personal de la persona autoritzada (DNI/NIE/Passaport...)
 • Document d’identificació personal de la persona autoritzant (DNI/NIE/Passaport...)

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Sempre cal presentar la Declaració conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, assegurant que estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures quan els menors s’empadronin amb un sol d’ells o amb tercers sense cap d’ells.

En cas de separació o divorci:

 • En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
 • Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, l’original d’aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient i la Declaració conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures o en cas de resolució judicial que determina de manera expressa on ha d’estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària amb l’original dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.
 • En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, l’original d’aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient i la Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària, amb l’original dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.

Altres situacions:

 • Original de la Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient.

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

Domicili de propietat:

Si al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) consteu com a titular no heu d’aportar justificació, es comprova d’ofici.

En cas que no consteu al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) com a titular, heu de justificar la propietat amb un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas que hi hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original del seu document d'identificació.
 • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
 • Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
 •  Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

Domicili de lloguer:

 •  Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos.
 • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.

Altres situacions:

En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d’una persona major d’edat, acompanyada del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i serà necessària l’autorització de:

 • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • La persona empadronada major d’edat, si n’hi ha, i no és cap del dos anterior.

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu escanejada la documentació necessària.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA-OIAC. Per tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

En cas de no poder fer el tràmit per qualsevol motiu (dades incorrectes, situacions que afectin la normativa de menors del Padró d'Habitants, situacions padronals que impedeixin la realització del tràmit) l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.