Autorització ocupació de la via pública per a realitzar activitats, obres o mudances

Via pública
Via pública
Àrea de Governació
Àrea de Serveis Generals
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Aquest tràmit permet obtenir l’autorització per la realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure, o actes de tipus social com lectura de manifestos, concentracions de vehicles antics, instal·lació de taules informatives sobre les activitats de les entitats sense ànim de lucre, així com ocupació temporal de la via pública per obres, trasllats i mudances, etc.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l'antelació de 10 dies hàbils (no festius).

Requisits previs

En el cas d’obres:
1.    En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents:

 • La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals.
 • L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
 • El mobiliari i els elements que es col·loquin a la via pública hauran de seguir els criteris estètics i tècnics fixats per les ordenances municipals. En la instal·lació de contenidors s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants i només podran ocupar l’espai a la via publica els dies hàbils (no festius).

2.    En el cas de la reserva d'estacionament, cal complir els requisits següents:

 • L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
 • El mobiliari i els elements que es col·loquin a la via pública hauran de seguir els criteris estètics i tècnics fixats per les ordenances municipals. En la instal·lació de contenidors s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres.
 • La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada.
 • S'ha de comunicar a la Policia Local la data i hora de col·locació de la senyalització.
 • La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
 • En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal, sempre i quan s’hagi senyalitzat amb 48 hores d’antelació i s’hagi comunicat a la Policia Local.

3. En el cas d'activitats sense ànim de lucre, les persones responsables de l’organització de l’activitat haurà de presentar, juntament amb la instància de petició:

 1. Comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent, si s'escau.
 2. Programa complet d’activitats amb la descripció de l'activitat amb el dia, hora, lloc exacte de realització i aforament previst de cadascuna de les activitats.
 3. En activitats afectades per la LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, caldrà fer el tràmit específic, disponible a Tràmits de la web municipal.
 4. En cas de manipulació d'aliments caldrà adjuntar la Declaració responsable sanitària tipus.
Temps de tramitació

El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Documentació necessària
 • Sol·licitud (model tipus)
 • Justificant del pagament de les taxes (la liquidació de la taxa corresponent al tràmit us l’enviarà l’Ajuntament per a que pugueu efectuar el pagament)
 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Altra documentació referent a l'activitat que pugui ser exigible en cada cas.
 • Es pot demanar qualsevol altra documentació si l'acte en qüestió ho requereix, per part de l'òrgan competent per resoldre, i en casos particulars, es pot demanar una fiança en previsió del compliment de la respectiva ordenança municipal.
 • Declaració responsable sanitària (model tipus), si cal.
Preu
 • Si per realitzar l’activitat s’ha de fer tall de carrer i/o reserva d'estacionament, s’haurà de pagar un mínim de 25€, d’acord amb el que estableix l’Ordenança fiscal núm. 31.
 •  Per l’ocupació de la via pública s’haurà de pagar d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal 30 - Taxa per ocupació de la via pública.
Mitjans de pagament

El que s'indiqui en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i si cal la declaració i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA-OIAC. Per tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.