Alta, modificació o baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Participació ciutadana
Participació ciutadana
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

El Registre Municipal d'Entitats té per objectiu garantir i reconèixer els drets reconeguts en el Reglament de subvencions i del Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l'efecte de fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana.

Les dades contingudes al Registre d’entitats de la Generalitat seran públiques. Guia d’entitats donades d’alta al Registre General d’Associacions del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Les entitats inscrites en aquest registre poden sol·licitar l’ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i formar part de consells i òrgans de participació municipals.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Vilassar de Mar o bé altres entitats i associacions d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de delegació oficial a Vilassar de Mar. Totes han de realitzar activitats o tenir per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquest municipi.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

Cal estar inscrita en el Registre General d’Associacions del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Constitució d’una associació o entitat.

Temps de tramitació

Les associacions s'han d'inscriure en el termini de vint dies des de la petició.

En cas de considerar correcta la documentació aportada, l’Ajuntament comunicarà la inscripció a l’entitat indicant el número de Registre, el qual haurà de figurar en les sol·licituds de subvenció que es formulin conforme el que es preveu a l’article 10 del Reglament.

Silenci administratiu

Transcorregut el temps de tramitació sense resolució expressa, s'entenen inscrites llevat que la documentació sigui insuficient ò incorrecte i durant aquest termini s’hagi practicat un requeriment.

Documentació necessària

Per l'alta:

 • Sol·licitud d’inscripció de l’entitat al Registre Municipal d’Entitats.
 • Els estatuts de l’associació registrats pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Número definitiu d’inscripció en el registre general d’entitats de la Generalitat.
 • Certificat del/de la secretari/a on constin els membre de la Junta.
 • Certificat del/de la secretari/a de la seu social de l’entitat.
 • Certificat del/de la secretari/a del pressupost de l’any en curs.
 • Certificat del/de la secretari/a del programa d’activitats de l’any en curs.
 • Certificat del/de la secretari/a del nombre (número) de socis de l’entitat.
 • NIF definitiu.

Per la modificació o baixa:

Cal comunicar tant a la Generalitat de Catalunya com a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, qualsevol modificació en les dades de l’entitat, mitjançant la sol·licitud, signada electrònicament i adjuntant un certificat de l’acord de l’assemblea general: 

 • En el cas de canvi dels membres de la Junta Directiva, el certificat de l’acord de l’assemblea general de l’entitat ha d’estar estès pel secretari amb el vist-i-plau del president, ambdós de la junta que cessa i que figura inscrita en el Registre, on consti la data de l’assemblea i la relació de tots els membres de la junta directiva, amb expressió de noms i cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic, així com el càrrec que ocupen. S’ha d’acompanyar de l’acceptació dels càrrecs del president i del secretari de la nova junta.
 • En el cas de canvi de domicili social de l’entitat, el certificat ha d’anar estès pel secretari, amb el vist-i-plau del president, amb indicació del nou domicili i de l’òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi. 
 • En el cas de baixa de l’entitat, el certificat ha de contenir els acords de l’assemblea general relatius a:
  • dissolució de l’associació
  • destinació del patrimoni
  • estat de comptes
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu escanejada junt amb la documentació necessària al tràmit d'instància genèrica. (Format PDF)

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:

Ajuntament de Vilassar de Mar

Plaça de l’Ajuntament, 6

08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).Reglament.
 • Reglament de subvencions i del Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

Les entitats inscrites restaran obligades durant el primer trimestre de cada any a notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades registrals, i en especial els nous pressupostos i programa d’activitats. De no complir aquesta obligació, l’Ajuntament podrà donar de baixa del Registre a l’entitat.