Pla de Camins Escolars

El 28/04/2022 l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar per Ple i per unanimitat el PLA DE CAMINS ESCOLARS.

El PLA DE CAMINS ESCOLARS és un projecte transversal (educatiu, participatiu i de transformació de l’espai públic) que pretén donar eines per promoure que els nens i les nenes puguin anar a l’escola de forma autònoma i segura. Per això es creen un conjunt d’itineraris còmodes i segurs que afavoreixen el desplaçament en modes de mobilitat activa (a peu, bicicleta, VMP..).

El PLA DE CAMINS ESCOLARS consta de: una diagnosi, una definició d’actuacions i un pla d’implementació, avaluació i seguiment.

Diagnosi: La diagnosi es va fer amb una auditoria tècnica del redactor i amb unes enquestes que es van fer a totes les escoles de primària del municipi i que van permetre conèixer els hàbits de mobilitat de les famílies i crear uns eixos connectors principals sobre els que s’ha treballat.

Actuacions: En funció de la diagnosi el redactor va plantejar les actuacions necessàries en tots els àmbits:

  • Actuacions urbanístiques 

Son actuacions de millora de seguretat i accessibilitat

S’han dividit en dos blocs: actuacions en els entorns immediats de les escoles i actuacions als eixos connectors

  • Actuacions educatives i de formació 
  • Actuacions de participació ciutadana, comunicació i sensibilització 

Pla d’implementació: Aquestes actuacions valorades en 1.179.300€ s’han periodificat en 5 anys. 

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe