Ordenança Fiscal 11 - Taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d'establiments professionals