Voluntaris

Base jurídica del tractament

Llei 25/2015,de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme. RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Finalitat del Tractament

Gestió de les accions de voluntariat dintre de les activitats municipals

Categories d'interessats
Voluntaris que participin a les activitats organitzades per l'Ajuntament
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, treball/comercial, menors d'edat

Categories de destinataris

Entitats de Voluntariat i órgans administratius

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No