Suport administratiu intern de la gestió de l'escola bressol

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art. 28 formalització d'un contracte o altre acte jurídic que vinculi la relació entre Responsable i Encarregat del Tractament - Art.30.2) Obligació de disposar d'un registre de les activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable del tractament.

Finalitat del Tractament

Suport administratiu laboral i informàtic de l'escola bressol.

Categories d'interessats
Persones treballadores i col·laboradores de l'escola bressol
Categories de dades personals objecte de tractament

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, targeta sanitària. Nº de Registre de Personal, domicili, CIF, Grup de cotització, lloc de treball, categoría,número de compta, imports corresponents a la nòmina, període de liquidació, total de díes treballats.
Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat. Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.
Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nomina, historial del treballador/funcionari. Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, rendes, bancàries, plans de pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives, assegurances.
Categories especials de dades: salut / afiliació sindical

Categories de destinataris

Administració tributària Seguretat Social, Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació laboral, estatutaria i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No