Suport administratiu i tècnic del projecte horitzó del Departament d'Educació

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art. 28 formalització d'un contracte o altre acte jurídic que vinculi la relació entre Responsable i Encarregat del Tractament - Art.30.2) Obligació de disposar d'un registre de les activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable del tractament.

Finalitat del Tractament

Tractar per compte del Departament d’Educació, en Nom i representació de les unitats responsables del tractament, les dades de caràcter personal necessàries de l’alumnat dels centres educatius:
- Institut Vilatzara per al desenvolupament del projecte singular Horitzó i
- Institut Pere Ribot per al desenvolupament del projecte singular Horitzó

Categories d'interessats
Alumnes a partir de tercer curs de l’educació secundària obligatòria, amb dificultats d’aprenentatge i/o risc d’abandonament escolar, que no han assolit les competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i tenen compromès l’assoliment
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades de caràcter identificatiu: (de l’alumnat): noms i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, adreça postal o electrònica, telèfon.
Dades de característiques personals: dades familiars, data de naixement, edat, sexe.
Dades acadèmiques: formació i titulacions, historial acadèmic.

Categories de destinataris

- Institut Vilatzara i Institut Pere Ribot

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No