Sistema Intern d’Informació

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Finalitat del Tractament

Gestió del Registre del Sistema intern d'informació, canal per a informar de possibles infraccions penals o administratives greus o molt greus que es puguin produir en el marc de la relació laboral o professional.

Categories d'interessats
Persones treballadores de l'ens local, persones que s’hi relacionin en l'àmbit laboral, o per tercers vinculats contractualment, jurídicament o de qualsevol altre tipus, amb l'ens local.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, signatura, telèfon, correu electrònic. Es susceptible, en funció dels fets denunciats, que es recullin dades sensibles (salut, creences polítiques i religioses, orientació sexual, etc)

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No