Residència dels veïns del municipi

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                      

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi. Vinculació
d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població. Comunicació de l'Ajuntament amb les persones empadronades en el municipi, respecte a
les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals

Categories d'interessats
Veïns inscrits en el PMH del municipi
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades obligatòries: nom i cognoms, sexe, domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de naixement, número de document nacional d'identitat/número de targeta de residència/número d'identificació d'extranger/certificat o títol escolar o acadèmic.
Dades no obligatòries: designació de les persones que puguin representar a cada inscrit, davant l'Oficina Consular a efectes padronals, número de telèfon del domicili en el país de residència, domicili i número de telèfon del municipi de referència a Espanya

Categories de destinataris

Dades obligatòries:  A altres AAPP per exercir les seves competències, per a assumptes en els que el domicili o la residència sigui una dada rellevat.
A l'oficina del Cens Electoral.  Als òrgans estadístics de les AAPP, amb finalitats estadístiques.
A l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la formació del Registe de Població de Catalunya.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Mínim 100 anys, en relació a l'esperança de vida
Transferències Internacionals
No