Relacions amb els empleats

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuales.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Finalitat del Tractament

Gestionar la plantilla de personal i mantenir les relacions de servei o laborals, així com gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels empleats i les indemnitzacions per raó del servei.

Categories d'interessats
Empleats laborals: persones amb les que es manté la relació laboral com a empleats. Empleats funcionaris: persones amb les que es manté una relació estatutària de funcionari
Categories de dades personals objecte de tractament

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, targeta sanitària. Nº de Registre de Personal, domicili, CIF, Grup de cotització, lloc de treball, categoría,número de compta, imports corresponents a la nòmina, període de liquidació, total de díes treballats.
Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat. Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.
Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador/funcionari. Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, rendes, bancàries, plans de pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives, assegurances.
Categories especials de dades: salut / afiliació sindical

Categories de destinataris

Administració tributària, Seguretat Social, Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació laboral, estatutaria i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No