Registre d'entrada i sortida de documents

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                     

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Donar constància als ciutadans de les seves relacions documentals amb l'Ajuntament

Categories d'interessats
Ciutadans que presentin escrits o documentacio a l'Ajuntament, o que rebi documentacio de l'Ajuntament
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No