Règim disciplinari

Base jurídica del tractament

Contracte o mesures precontractuals, consentiment informat i explícit, missió realitzada en interès públic

Finalitat del Tractament

Instrucció expedients disciplinaris empleats de l'Ajuntament

Categories d'interessats
Treballadors i treballadores municipals
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, treball/comercial, infraccions penals, salut, videovigilància, geolocalització i altres dades d'especial protecció.

Categories de destinataris

Administració de Justícia (en cas de recurs contenciós administratiu)

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No