Projectes dinamització educativa

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió projectes de dinamització educativa (Projecte Horitzó, serveis d'orientació, consells escolars, etc)

Categories d'interessats
Persones interessades en participar als projectes desenvolupats
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge, data de naixement, signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

Les dades poden ser cedides a d’altres administracions públiques vinculades a la gestió realitzada.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No