Plantilla Policia Local

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar les incidències policials i les internes del departament de la Policia Local

Categories d'interessats
Personal de la Policia Local
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, targeta sanitària.
Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat. Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Categories de destinataris

Altres AAPP competents, Centres de Salut, Cossos i Forces de Seguretat, Fiscalia

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No