Participació ciutadana

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                         

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió d'actuacions on les persones i la societat civil puguin participar de la presa de decisions públiques

Categories d'interessats
Persones que participen de les actuacions de participació ciutadana.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

No es preveuen.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No