Ocupació

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic

RGPD 679/2016 Article

6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar el servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Categories d'interessats
Persones físiques a l'atur i/o en cerca activa de feina.
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal, electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual o electrònica.

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec.                 

Dades acadèmiques: historial d'educació, formació.

Categories de destinataris

Empreses que busquen incorporar nous treballadors. Altres AAPP competents.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No