Mercats municipals, mercat ambulant, fires

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió i control de les persones que tenen una parada al mercat municipal, mercat ambulant i fires

Categories d'interessats
Titulars dels llocs del mercat municipal, mercat ambulant i fires
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, informació comercial, dades econòmiques, correu electrònic, signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

No es preveuen.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No