Llicències urbanisme

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 6 79/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió de les llicències d'obres, gual, ocupació, denúncies i planejament de l'Ajuntament

Categories d'interessats
Persones interessades que sol·liciten una llicència d’obres, gual, ocupació a l’Ajuntament
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, adreça, telèfon, DNI, dades econòmiques, correu electrònic,  signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

Les dades poden ser cedides a d’altres administracions públiques vinculades a la gestió realitzada.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No