Intervencions de la Policia Local

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Realització d'actuacions de  la Policia Local en exercici de les seves competències

Categories d'interessats
Persones implicades en una intervenció policial
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica,
Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec                  Dades amb fins policials

Categories de destinataris

Altres Cossos Policials, Fiscalia

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No