Habitatges d'ús Turístic

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                       LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió del Registre de llicències d'habitatges d'ús turístic. 

Categories d'interessats
Titulars/propietaris de pisos d'ús turístic.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, signatura, telèfon, correu electrònic.

Categories de destinataris

Administracions públiques competents en la matèria

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No