Habitatge

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic

RGPD 679/2016

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                       

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió i desenvolupament de les polítiques públiques d’accés a l’habitatge, manteniment, millora i adequació de l’habitatge, compra,
lloguer, comunitats de propietaris.

Categories d'interessats
Persones relacionades (usuaris, interessats, familiars afectats, propietaris) i persones autoritzades.
Categories de dades personals objecte de tractament

DNI, nom, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura/empremta, dades de característiques personals, dades de circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades d’ocupació laboral, dades economicofinanceres i d’assegurances, i dades de transaccions.

Categories de destinataris

Entitats bancàries, i a aquelles persones que accedeixin a les dades per aplicació del principi de publicitat activa.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No