Enregistrament de trucades telefòniques de la Policia Local

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Enregistrar les trucades telefòniques externes a la Policia Local per a la constància de denúncies, sol·licituds, informacions i actuacions. Seguretat pública i defensa, actuacions de forces i cossos de seguretat amb finalitats policials.

Categories d'interessats
Persones implicades en trucades telefòniques externes al Personal de la Policia Local
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, telèfon, nom i cognoms.
Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec

Dades amb finalitats policials

Categories de destinataris

Altres Cossos Policials, Fiscalia

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No