Emprenedoria

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                   

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar el servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria.

Categories d'interessats
Persones que participen de projectes d'emprenedoria amb el suport municipal.
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal, electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

Altres AAPP competents.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No