Cultura

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic

RGPD 679/2016

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Organització i gestió d'activitats culturals, fires, festa major, etc.del municipi.

Categories d'interessats
Persones interessades en conèixer i participar a les activitats culturals organitzades per l'Ajuntament.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

No es preveuen.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No