Pressupostos Participatius 2019

L'Ajuntament va posar 150.000 euros (IVA inclòs) del pressupost municipal del 2019 a disposició de la ciutadania per a què aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, decidís quina havia de ser la seva destinació.Els projectes amb més votacions fins arribar als 150.000 € (120.000€ per a inversions i 30.000€ per a serveis) són els que s'han executat:

RESULTATS DE LES VOTACIONS

EXECUCIÓ DELS PROJECTES MÉS VOTATS

  • Semàfors sincronitzats per a una millor fluïdesa en el trànsit.
  • Construir passos adaptats de vianants: sis passos elevats, a tocar de la carretera de Cabrils, als següents carrers: Manuel Roca, Jeroni Marsal, Lluís Jover, Lluís Guardiola, Rosa Sabater i Pau Casals per millorar l'accessibilitat.
  • Adequar la plaça del Círcol, restaurant-ne el seu paviment.
  • Obres de millora a Can Gabernet: El projecte preveia un conjunt d’actuacions de reparació interior. En tractar-se d’un edifici catalogat, es va contractar una diagnosi de l’estat de l’edifici que ha detectat patologies greus en l’equipament. L’Ajuntament té previst fer-ne obres de rehabilitació.
  • Substituir les canyes d’una de les rieres per alocs a la Riera de Vilassar.
  • Campanya per incentivar la recollida selectiva de la brossa urbana.
  • Crear un camí escolar a l’escola els Alocs: 1-Actuacions de millora de la seguretat viària en senyalització horitzontal i vertical a les cruïlles del Torrent de la Santa amb Jeroni Anyè, Santa Eulàlia i Santa Eugènia. 2-Actuacions de sensibilització.