Junta Local de Seguretat

Òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que operen en llur territori i de participació ciutadana en el sistema de seguretat.

 • Objectius:

Establir les polítiques de seguretat local i també fixar els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació de les diverses forces i cossos de seguretat que actuïn al municipi, com també ser l’òrgan de participació dels diversos sectors socials que es poden veure afectats pel camp de la seguretat, amb la finalitat d’assolir un sistema de seguretat global, eficaç i de qualitat vers el ciutadà.

 • Òrgans que el formen - Membres:
  • L’alcalde o alcaldessa
  • El delegat o delegada territorial del Govern
  • El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana
  • El cap o la cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos d'esquadra del municipi
  • El cap o la cap de la policia local
  • Les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar en l’ordre del dia
  • El secretari/ària, que és el secretari/ària de la Corporació
 • Funcions:
  • Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat corresponents en l'àmbit respectiu.
  • Elaborar i aprovar el Pla de seguretat local i els plans d'actuació específics que escaiguin en l'àmbit respectiu, i fer-ne el seguiment i l'avaluació mitjançant un informe anual.
  • Conèixer els plans d'emergències i els plans o les mesures de seguretat viària, de seguretat en esdeveniments esportius i de joc i espectacles, i d'altres que incideixin en la situació de seguretat del municipi, i tenir-los en compte en les previsions del pla local de seguretat.
  • Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el municipi.
  • Concretar en l'àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent.
  • Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació millors dels cossos i els serveis de seguretat.
  • Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el departament titular de les competències en matèria de seguretat pública i l'ajuntament.
 • Mesa de coordinació operativa:
  • Caps de la policia de la Generalitat - mossos d'esquadra i de la policia local que són membres de la Junta Local de Seguretat de Vilassar de Mar i, si escau, altres comandaments de policia o de seguretat que determini la Junta Local.
  • Funcionaris/àries i tècnics/iques que calgui per raó de les actuacions que s'han de portar a terme.
 • Funcions de la Mesa de coordinació operativa:
  • Executar els acords de la Junta Local de Seguretat, en els termes establerts per la Junta mateixa.
  • Assegurar l'intercanvi d'informació entre els cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i el conveni subscrit.
  • Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi i la dels recursos en matèria de seguretat presents al municipi.
  • Elaborar propostes de plans de seguretat i de coordinació de serveis de seguretat, i presentar-los a la Junta Local perquè, si escau, els aprovi.
  • Elevar a la Junta Local de Seguretat les propostes que cregui convenients a l'efecte de millorar la col·laboració entre els diversos cossos i serveis de seguretat i llur eficàcia i eficiència en el municipi. 
 • Any de creació: 2004