Consell Municipal d'Agricultura

Òrgan consultiu creat per tal que l'agricultura, i en especial la floricultura, segueixin progressant i prosperant al municipi.

 • Objectius

Actuar com a organisme de consulta i d’assessorament en totes les qüestions que li siguin sotmeses sobre l’activitat agrícola i l’entorn rural, prestar la col·laboració que sol·liciti l’Ajuntament en la preparació i execució de la política municipal i conèixer les línies de treball de l’Ajuntament en matèria d’Agricultura i la informació relacionada sobre el tema, així com també dels seus resultats.

 • Òrgans que el formen - Ple de Consell - Membres:
  • Regidor/a d’Agricultura
  • Regidor/a de Medi Ambient
  • Regidor/a de Serveis Municipals
  • Regidor/a d’Urbanisme
  • Quatre representants de les entitats sindicals agràries
  • Un/a representant de les associacions amb caràcter agrícola
  • Un/a representant de cada cooperativa agrària
  • Un/a representant del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya
  • U/an representant de cada grup polític
  • Dos tècnics/iques en matèria d’agricultura
 • Funcions del Ple de Consell:
  • Proposar estudis, projectes o programes d’interès local en l’àmbit d’agricultura.
  • Elaborar els informes i estudis que li siguin encomanats per l’Ajuntament en matèria d’agricultura.
  • Elaborar propostes que es considerin oportunes per a la millora del sector.
  • Proposar formes de selecció i coordinació en els programes que desenvolupin les diferents administracions públiques.
  • Assessorar les activitats i les accions de l’Ajuntament que tinguin incidència en l’àmbit de l’agricultura.
  • Elaborar els estudis, informes i dictàmens en relació amb els assumptes que li siguin encomanats o que el Consell consideri oportú elaborar per ser d’interès en l’àmbit local agrari.
  • Fer propostes motivades sobre temes de la seva competència per incloure en l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament.
  • Obtenir aquella informació sobre activitats de l’Ajuntament que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.
  • Establir un sistema de presentació de punts de l’ordre del dia de les sessions del Consell, que permeti el seu estudi, i de presentació de documentació per part de tots els integrants del Consell.
  • Aprovar, refusar o modificar els projectes, informes o estudis que li sotmetin les comissions de treball.
 • Òrgans que el formen - President/a del Consell:
  • Regidor/a d'Agricultura:
   • Representar al Consell Municipal d’Agricultura
   • Convocar i presidir les sessions del Ple del Consell i de les comissions de treball que s’estableixin
   • Vetllar per l’execució dels acords adoptats pel Ple del Consell Municipal d’Agricultura i de les comissions de treball
   • Crear les comissions de treball que s’estableixin 
  • Secretari/ària (Secretari/ària de l'Ajuntament)
   • Estendre les actes de les reunions
   • Tramitar les convocatòries i ordres del dia de les reunions
   • Preparar la documentació de les reunions per a que puguin ser estudiades prèviament pels membres del Consell
   • Expedir certificats i actes d’acords del Consell
 • Any de creació: 1999