Patronat d'Escoles Bressol Municipal

Institució pública de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, constituïda com Fundació pública, amb personalitat jurídica i patrimonis propis.

 • Objectius:

Atendre i cobrir les necessitats de les guarderies infantils de Vilassar de Mar. Aquestes estaran sota la tutela i gestió del Patronat i tindran com a objectiu primordial realitzar un servei educatiu i social. El Patronat promourà i vetllarà per la qualitat psicopedagògica i sanitària dels esmentats centres. 

 • Òrgans que la formen - Consell:
  • L’alcalde/essa o qui legalment el/la substitueixi
  • Dos Consellers/eres, els/les ponents d’Ensenyament i Serveis Socials.
  • Dos representants del claustre, elegits entre ell, en la forma que s’estableixi.
  • Tres representants de les Associacions de Pares d’Alumnes.
  • Tres representants dels grups polítics municipals.
  • Un/a representant de cada consell de Direcció de cadascuna de les escoles públiques que podran assistir a la reunió del Patronat amb veu però sense vot.
 • Funcions:
  • Aprovar els programes d’actuació
  • Aprovar la contractació per adquisició, inversions o alienació de bens, per a obres i subministres
  • Aprovar inicialment els projectes dels Pressupostos per la posterior aprovació definitiva i desenvolupar la gestió econòmica dels mateixos.
  • Aprovar transferències i modificacions de crèdit.
  • Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament la modificació d’aquests Estatuts.
  • Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament la proposta de nomenament de Gerent 
  • Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament la plantilla de personal i llurs retribucions.
  • Nomenar el personal del Patronat a proposta de la Comissió de Contractació i aprovar les condicions dels corresponents contractes, que proposarà el/la president/a.
  • Incoar expedients disciplinaris i imposar penyoraments al personal del Patronat, excepte la de destitució que correspon al ple de l’Ajuntament, ja que és el que aprova la plantilla, sous i nomenament.
  • Accionar i excepcionar en tota mena de judicis i comparèixer davant de qualsevol jutjat, Tribunal, Autoritat o Organisme en defensa dels interessos encomanats al Patronat amb l’assabentat i conformitat de la Municipalitat.
  • Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcionament del Patronat.
  • Donar compte anualment a l’Ajuntament, de la tasca mensual realitzada, mitjançant Memòria informativa.
  • Resoldre els assumptes de la competència del Patronat, no atribuïts a Autoritats u Organismes de classe superior o altres òrgans del mateix.
 • Funcions del President/a:
  • Ostentar la representació permanent de l’Alcalde/essa del Patronat, i la d’aquest en els actes i contractes en que hi intervinguin.
  • En els actes citats en l’apartat j) de l’art. 13è, en cas d’urgència, donant compte al Consell en la primera reunió que es celebri.
  • Convocar, presidir, suspendre i acabar les reunions del consell, dirigir les deliberacions i dirimir els assumptes amb vot de qualitat.
  • Ordenar pagaments, dintre de les normes d’execució del Pressupost del Patronat.
  • Atorgar els contractes de prestació de serveis amb les persones i en els termes aprovats pel Consell.
  • Suspendre, precautòriament, els acords del Patronat estimats il·legals u oposats a la competència del mateix, donant-ne compte en el termini de tres dies següents a la Corporació Municipal.
 • Persona de contacte:

Ester Vinyals, tl. 937593662, a8069967@xtec.cat

 • Any de creació: 1981

Actes del Consell del Patronat Municipal d'Escoles Bressol