Consell Escolar Municipal

Òrgan de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.

 • Òrgans que el formen - Membres:
  • Presidència: Alcalde/essa o conseller/a en qui delegui
  • Secretari/a: un/a funcionari/a municipal o un membre nomenat pel Consell
  • Ajuntament: 6 membres
  • Sector Pares: 6 membres
  • Sector alumnes: 6 membres
  • Sector mestres i professorat: 6 membres
  • Sector personal d'administració i serveis: 3 membres
  • Sector Directiu i titulars de centres: 3 membres
 • Persona de contacte:

Rafel López Zaguirre, tl. 937542400, lopezzr@vilassardemar.cat