Atenció de Drets de protecció de dades

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Finalitat del Tractament

Atenció de les sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades de l'interessat.

Categories d'interessats
Persones interessades en l'exercici dels dets de protecció de dades.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, signatura manuscrita, signatura  electrònica.

Categories de destinataris

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la normativa de protecció de dades i mentre se'n puguin derivar responsabilitats.
Transferències Internacionals
No