Deixalleria

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Atenció al ciutadà dels serveis de la deixalleria

Categories d'interessats
Persones es dirigeixen a la Deixalleria per gestió i reciclatge de residus.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic.

Categories de destinataris

No es preveuen.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No